وظايف كارشناس بازديد اوليه

وظايف كارشناس بازديد اوليه

۱-اتومبيل هنگام بازديد بايد تميز بوده و از بازديد خودرو در محل هاي كم نور و تاريك خودداري شود

۲-ساعت و تاريخ بازديد در برگه بازديد اوليه ثبت گردد

۳-با كنترل شماره موتور و شاسي روي پلاك پرچ شده داخل موتور به تنهايي اكتفا نگردد بلكه شماره موتور روي محل حك شده موتور و شماره شاسي كف اتومبيل يا در محل هاي ديگر كه حك شده كنترل و با كارت شناسايي اتومبيل تطبيق داده شود

۴-چنانچه روي شيشه هاي خودرو برچسب نصب شده حتما” شكستگي احتمالي زير برچسب و برف پاك كن كنترل شود

۵-هرگونه لوازم به صورت اختصاصي توسط مالك بر روي خودرو نصب شده است جزء لوازم اضافي در بٌگه بازديد با ذكر قيمت شرح داده شود

۶-مشخصات كامل سيستم صوتي اعم از اصلي يا غير اصلي يا پانلدار بودن آن در گزارش صراحتا” قيد گردد

۷-چنانچه خودرو از نوع نادر باشد حتما” استثنائي بودن آن در گزارش لحاظ گردد

۸-مواضع آسيب ديده به دقت طبق فرم كارشناسي تكميل و ميزان خسارت ارزيابي شده در گزارش قيد گردد

۹-بازديد اوليه در صورت مغايرت در مشخصات خودرو مورد بازديد با كارت شناسايي آن بعد از رفع مغايرت امكانپذير مي باشد

۱۰-در تعيين قيمت روز اتومبيل دقت كافي به عمل آيد

فرآیند پرداخت خسارت سرقت کلی در بیمه بدنه

اگر ۶۰ روز پس از سرقت (مطابق بند الف ماده ۱۹ آیین نامه ۶۳) خودرو پیدا نشود سرقت کلی محسوب می‌شود.

۱️⃣ ابتدا سند مالکیت خودرو به بیمه‌گر منتقل می‌شود و سپس بیمه‌گر قیمت روز خودرو را با کسر فرانشیز به مالک خودرو پرداخت خواهد کرد.
اگر قیمت روز خودرو بالاتر از مبلغ بیمه شده باشد ملاک محاسبه‌ی خسارت، مبلغ بیمه شده خواهد بود. (مطابق تبصره ۴ همان ماده)

۲️⃣ اگر تا یکسال از تاریخ پرداخت خسارت، خودرو پیدا شود بیمه‌گر مطابق قواعد بازیافت، خودرو را می‌فروشد و درصد فرانشیز از قیمت فروش را به بیمه‌گذار می‌دهد.
بعد از یکسال، بیمه‌گر چنین تکلیفی ندارد.(مطابق تبصره ۵ همان ماده)

رويه پرداخت خسارت پس از برخورد خودرو با اشياء ثابت

چنان‌چه در حادثه پيش آمده يك خودرو با تأسيسات، اداره برق (تیرهای چراغ برق، تابلوهاي برق و…)، سازمان شهرداری (درخت‌ها، نرده‌ها و…)، اداره راه و ترابری (گاردریل‌ها، نیوجرسی‌ها و…) برخورد نموده باشد و در اين حادثه مسبب به هر ميزان كه مقصر باشد از محل بيمه شخص ثالث، با ارائه كروكي (استناد به موارد خارج از شمول ماده۱۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ و ماده ۴۰ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵) خسارت قابل پرداخت خواهد بود كه شرح اين قبيل حوادث بدين نحو خواهد بود:

🔹ابتدا كروكي بسته به نوع تصادف بصورت سازشي يا غيرسازشي ترسيم خواهد شد سپس كارشناسان اداره ذي‌ربط (زيان‌ديده) با مراجعه به محل وقوع حادثه اقدام به برآورد زيان وارده نموده و مراتب كتباً به شركت بيمه اعلام مي‌گردد كه طبق رويه به دو صورت خسارت پرداخت مي‌گردد:

الف) مراجعه مستقيم مقصر به شركت بيمه با معرفي‌نامه:

در اين مورد از مسبب حادثه مدارك مورد نياز از قبيل بيمه‌نامه، برش خسارت، تصوير برابر با اصل شده گواهينامه، كارت خودرو يا سند، كروكي و اصل نامه معرفي‌نامه صادر شده از سوي اداره ذي‌ربط اخذ و ضميمه پرونده مي‌گردد و خسارت پس از بازديد محل وقوع حادثه و تخمين خسارت وارده توسط ارزياب خسارت شركت بيمه مبلغ به حساب اداره مربوطه واريز و حواله واريزي يا چك خسارتي جهت ارائه به آن سازمان تحويل مقصر خواهد شد، طبق رويه اكثر شركت‌هاي بيمه از مقصر حادثه در ازاء تحويل اسناد مالي فوق يك وثيقه به جهت اطمينان از تحويل فيش واريزي به آن سازمان دريافت مي‌نمايند.

ب) مراجعه مستقيم نمايند اداره يا سازمان مربوطه:

در اين مورد نماينده اداره ذي‌ربط با در دست داشتن مدارك مسبب حادثه و معرفي‌نامه به شركت بيمه مراجعه خواهد نمود كه پس از بازديد محل وقوع حادثه و تخمين خسارت وارده توسط ارزياب خسارت مبلغ خسارت بدون اخذ تضمين به حساب سپرده اداره مربوطه يا هر شماره حساب ديگر كه در معرفي‌نامه اعلام شده است همچنين چك خسارت تحويل خواهد شد.