مجوز فعالیت

آموزشگاه اندیشکده بیمه وابسته به هلدینگ ایرانیان پوشش می باشد و دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد. اندیشکده بیمه مجوز برگزاری تمامی دوره های تخصصی بیمه اعم از دروه آموزش متقاضیان پروانه  ارزیابی رسمی خسارت؛ دوره آموزش متقاضیان پروانه نمایندگی بیمه(آئین نامه۷۵)؛ دوره آموزش نمایندگان بیمه عمر(آئین نامه ۹۶)؛  و سایر دوره های کوتاه مدت و تخصصی در تمام رشته های بیمه ای به صورت حضوری و مجازی میباشد. همچنین این آموزشگاه دارای مجوز آموزش ۴۵ رشته از سازمان فنی و حرفه ای در گروه های آموزشی امور مالی و بازرگانی و خدمات آمزشی میباشد.